برای کاندید شدن در انتخابات انجمن علمی مکاترونیک فرم زیر را تکمیل کنید: